Salgs- og Leveringsbetingelser

 
§ 1. GENERELT

Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og
leveringsbetingelser.

Når Stepfo modtager et emne til affotografering aftales med køber, hvordan emnet skal fotograferes.
Såfremt dette ikke aftales, fotograferer Stepfo efter bedste overbevisning emnet. Hvis køber senere vil
have emnet fotograferet på en anden måde, må dette betragtes som værende en ny ordre.

Stepfo laver ét demo 3D-billede til køber, hvorefter resten af en ordre må anses som værende godkendt i
lignende kvalitet.

Stepfo kan varetage hosting af 3D-billeder. Såfremt der er tale om 3D-billeder, hvor trafikken vil
påføre Stepfo en løbende omkostning, overstigende 10 gb/måned, svarende til ca. 10.000 indlæsninger af et
3D-billede, påføres køber denne omkostning.

Stepfo fraskriver sig ethvert ansvar som følge af nedetid på underleverandørs server, men Stepfo
påtager sig hurtigst muligt at udbedre en længerevarende nedetidssituation og anskaffe alternativ leverandør
af hosting.

§ 2. TILBUD

Tilbud er bindende for Stepfo i 30 dage.

Tilbud skal accepteres skriftligt af køber.

§ 3. BETALING

Betaling skal ske senest 10 dage efter leveringen.

Betaling skal finde sted ved bankoverførsel til Stepfo’s konto: regnr. 5096 kontornr. 0001325177 eller med
den fakturaen vedlagte regning.

Betales købesummen ikke rettidigt beregnes morarenter på 3 % af den til enhver tid værende restgæld fra
forfaldsdagen. Betaling af morarenter afskærer ikke Stepfo fra at kræve erstatning for det yderligere tab,
købers misligholdelse af betalingspligten måtte medføre.

Køber er forpligtet til at foretage enhver betaling til Stepfo, som om leveringen var sket til aftalt tid, selv
om leveringen er udskudt på grund af købers forhold.

Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af
modfordringer, medmindre dette er skriftligt anerkendt af Stepfo.

§ 4. EJENDOMSFORBEHOLD

Stepfo forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil betaling har fundet sted med tillæg af
påløbne renter og omkostninger.

§ 5. LEVERING OG FORSINKELSE

Levering af købers emner til Stepfo sker på købers risiko.

Når emnerne forefindes i Stepfo’s varetægt er ansvaret for varerne Stepfo’s.

Levering til køber sker for I hvert enkeltstående tilfældes nærmere aftalt regning og risiko.

Såfremt forsinkelse ved leveringen skyldes, at Stepfo er forhindret til levering på grund af arbejdskonflikt,
brand, krig, vareknaphed, ansatte, fuldmægtige eller enhver anden omstændighed samt alle tilfælde af force
majeure, udskydes leveringen med den tid, som hindringen varer. Dette gør sig gældende uanset om årsagen
til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

Stepfo påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på
grund af forsinket levering.

Begge parter er dog berettiget til at annullere aftalen, hvis forsinkelsen overskrider en måned.

§ 6. EMBALLAGE

Stepfo skal påse, at ydelsen emballeres forsvarligt. Såfremt køber måtte have særlige krav eller ønsker i
forbindelse med emballering, skal dette meddeles Stepfo skriftligt, inden aftalens indgåelse.

§ 7. MANGLER

Køber skal straks ved leveringen foretage en undersøgelse af varerne fra Stepfo.

Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give
Stepfo skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består.

Hvis køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Efter Stepfo’s valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller omleveret for Stepfo’s regning inden
for en måned. Sker dette ikke er køber berettiget til at hæve aftalen eller kræve afslag i købesummen.
Har køber ikke inden en måned efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for Stepfo, kan køber ikke
senere gøre manglen gældende.

§ 8. MISLIGHOLDELSE

Ved købers misligholdelse er sælger berettiget til at standse yderligere leveringer og kræve erstatning efter
de almindelige kontraktretlige regler.

§ 9. ANSVARSBEGRÆNSNING

Et erstatningskrav over for Stepfo kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte.

Stepfo hæfter ikke for driftstab, avancetab, som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

Stepfo skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer force majeure og andre
forhold, som Stepfo ikke er herre over.

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.

§ 10. LOVVALG OG VÆRNETING

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Byretten i
Herning.